odgovor-isz-zzs

Odgovor Iniciative slovenskih zdravnikov Zdravniški zbornici Slovenije na njen »Odziv na neodgovorno izbiro gostov in širjenje dezinformacij v oddaji Arena«

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) pod vodstvom prof. dr. Bojane Beović je na svoji spletni strani objavila odziv na oddajo Arena, v katerem brez tehtnih strokovnih argumentov in brez stvarne znanstvene podlage neposredno in javno diskreditira številne zdravnike in druge posameznike, ki že več kot dve leti opozarjamo na odprta vprašanja glede kovida-19 ter v zadnjem času na predvidene spremembe v delovanju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Te spremembe bi bile za Slovenijo pravno zavezujoče in dolgoročno izjemno škodljive. ZZS ob tem Iniciativo slovenskih zdravnikov (ISZ) brez navedbe kakršnihkoli strokovnih argumentov obtožuje “širjenja znanstveno nepodprtih navedb in neposrednega ogrožanja zdravja ljudi“. Tak odziv je skladen z dosedanjim načinom odzivanja ZZS na vsebine, ki jih objavljamo v ISZ in kaže na to, da je za ZZS pomembna le diskreditacija članov ISZ z domnevami o nestrokovnosti ter nekompetentnosti njenih predstavnikov in predstavnic.

ISZ je nastala jeseni leta 2020 kot odziv na izrazito strokovno enoumje, ki ni dovoljevalo argumentiranega drugačnega mnenja glede odziva države in izbranih predstavnikov ter predstavnic stroke na problem kovida-19. Podobne iniciative in združenja zdravnikov so v tem času nastala tudi drugod po svetu (WDA, FLCCC, Doctors for Covid Ethics,…). Vsa naša stališča so bila in bodo znanstveno dokazljiva ter strokovno podprta z dejstvi, ki jih oblikujemo na podlagi informacij pridobljenih iz javno dostopnih uradnih podatkov, objavljenih raziskav ter objav in mnenj znanstvenikov s področij vakcinologije, imunologije, mikrobiologije, kardiologije, intenzivne medicine, itd. Izbrane, medijsko izpostavljene predstavnike stroke že dolgo pozivamo k javni razpravi in soočenju različnih strokovnih stališč glede problema kovida-19 in tudi drugih vprašanj glede javnega zdravja.

Kljub naši stalni pripravljenosti na dialog se izbrani, medijsko izpostavljeni strokovnjaki in predstavniki tako prejšnje kot sedanje oblasti izogibajo vsakršnemu soočenju strokovnih stališč in izmenjavi mnenj. To je potrdila tudi oddaja Arena z naslovom »Ali naj Slovenija izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije?«, ki je bila predvajana 20. februarja 2023 na prvem programu TV Slovenija. Voditeljica in avtorica oddaje, gospa Vida Petrovčič, v svojem odgovoru Zdravniški zbornici navaja, da sta bila v studio povabljena tudi prof. dr. Bojana Beović in prof. dr. Alojz Ihan, vendar sta sodelovanje v živo v oddaji zavrnila. Povabljeni so bili tudi predstavniki JAZMP (Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke) in NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), a po besedah voditeljice nista zagotovila sogovornika v oddaji. NIJZ je bil naprošen tudi za podatke, ki bi jih v oddaji lahko komentirali, vendar teh podatkov niso posredovali.

Oddaja Arena je končno omogočila seznanitev gledalcev z izjemno pomembnimi dejstvi glede sprememb, ki se obetajo v zvezi z delovanjem WHO. Mag. Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje in predsedujoča Izvršnemu odboru Svetovne zdravstvene organizacije ter (precej nenavadno) obenem zadolžena tudi za sodelovanje Slovenije z WHO, je v oddaji namreč potrdila, da se v predlogu sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR – International Health Regulations) dejansko nahajajo nedopustni predlogi, na katere v ISZ odločno opozarjamo. Uresničitev teh predlogov bi pomenila izgubo nacionalne suverenosti in grob poseg v ustavno zagotovljene pravice ljudi v Republiki Sloveniji. Med uglednimi pravimi strokovnjaki, ki na to opozarjajo in pred tem svarijo, je tudi Francis Boyle, profesor za Mednarodno pravo na Univerzi v Illinoisu, ki pravi, da bi WHO s sprejetjem »Pandemične pogodbe« in predlaganih sprememb IHR vzpostavila globalno, policijsko, zdravstveno in znanstveno diktaturo.

Gre torej za pomemben dokument, ki nastaja pod okriljem organizacije (WHO), ki je izdatno financirana s strani korporativnega kapitala, kar posredno priznava tudi njen generalni direktor in, ki z vidika odločanja o suverenosti, take vloge ne bi smela imeti. Odločno opozarjamo, da bi bil s sprejetjem novih pravil postavljen temelj za družbeno ureditev v smeri vzpostavitve diktature korporativnega kapitala, siljenja ljudi v medicinske posege in vzpostavitvi popolnega digitalnega nadzora nad ljudmi in njihovimi življenji (več na povezavi).

Predvidene spremembe pravilnika IHR vsebujejo vrsto nedopustnih določil (vir 1, vir 2, vir 3). Navajamo najbolj sporne vsebine, ki potencialno omogočajo zlorabo:

  • Sprememba statusa WHO, ki bi iz posvetovalne organizacije, katere priporočila do sedaj niso bila pravno obvezujoča, postala upravni organ, katerega priporočila bi bila ob razglasitvi izrednih razmer s strani WHO mednarodno-pravno zavezujoča za države članice WHO (1. člen, 42. člen). S tem bi generalni direktor WHO dobil neomejena pooblastila odločanja, kar bi pomenilo uvedbo popolne diktature nadnacionalnih centrov moči, ki preko financiranja WHO uveljavljajo svoje interese. Slednje je razvidno iz javno dostopnih podatkov (vir 4, vir 5), ki prikazujejo različne vire financiranja WHO in njihova razmerja.
  • Za razglasitev izrednega stanja, ki bi omogočalo uvedbo zdravstvenih ukrepov, je po veljavnem pravilniku IHR potrebno, da dejansko že obstaja razlog za njihovo uvedbo (širša pojavnost zelo nevarne nalezljive bolezni). Po novih pravilih pa bi izredno stanje lahko razglasil kar generalni direktor WHO že na temelju svoje subjektivne ocene in sicer na podlagi domnevnega vpliva dogodka in nekaterih izrednih okoliščin na zdravje ljudi (npr. klimatske spremembe, naravne nesreče, vojna, …), ne da bi to moral predhodno komurkoli utemeljiti. Generalni direktor WHO bi sam lahko tudi določal trajanje izrednega stanja in potrebne ukrepe, katerih uveljavitev bi bila za države članice obvezna. Pri tem mu ne bi bilo več potrebno upoštevati niti mnenja strokovne skupine WHO. S temi spremembami bi generalni direktor WHO pridobil neomejeno moč odločanja nad državami članicami in njenimi prebivalci (2. člen).
  • Nespoštovanje človekovega dostojanstva, pravic in svoboščin. Iz veljavnega pravilnika IHR bi se iz 3. člena črtalo izjemno pomembno določilo, ki nas je do sedaj varovalo pred zlorabami in ki navaja, da se morajo ob kakršnihkoli ukrepih spoštovati ”človekovo dostojanstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine.”
  • Ob razglasitvi izrednega stanja bi WHO imel pravico, da od držav članic zahteva uvedbo poljubnih zdravstvenih ukrepov: testiranje, preventivne preglede, preventivno jemanje zdravil, cepljenje, zdravljenje, karanteno, spremljanje stikov med ljudmi ipd. (18. člen), kar bi ljudem, med drugim, odvzelo tudi temeljno pravico do svobodnega odločanja o posegih v svoje telo.
  • Izguba suverenosti. Odbor WHO za izredne razmere bi pridobil pooblastila, da lahko s svojimi odločitvami nadvlada odločitve suverenih držav glede zdravstvenih ukrepov, odločitve odbora pa bi bile dokončne in pravno zavezujoče. Možnosti ugovora in pritožbe ne bi bilo (43. člen).
  • Generalnemu direktorju WHO bi novi pravilnik IHR dodelil pravico določati vrsto in obseg proizvodnje medicinskih sredstev v vsaki državi članic, njihovo razporejanje ter doniranje brez soodločanja države (13a. člen). To se nanaša tudi na izgradnjo različne infrastrukture (npr. infrastruktura na vstopnih točkah v državo, objekti za delovanje predvidenega in izjemno povečanega birokratskega aparata WHO,…). Sodelovanje držav pri tem bi bilo obvezno (Aneks št. 10). Enormna finančna sredstva bi se namenila za izgradnjo farmacevtsko-urgentno bolnišnično-industrijskih centrov, za katere niti ni povsem pojasnjeno, čemu bi služili ob hkratni odsotnosti sleherne pravne odgovornosti farmacevtskih podjetij (44a. člen).
  • Uvedba globalnega (digitalnega) zdravstvenega potrdila, brez katerega ne bi bilo možno sodelovati v javnem življenju in se svobodno gibati (18., 23., 24., 27., 28., 31., 35., 36. in 44. člen, ter Aneks št. 6 in Aneks št. 8). Predvideva se tudi nadgradnja v digitalno identitetno potrdilo, ki bi omogočalo popoln digitalni nadzor nad vsakim posameznikom. Z novimi pravili bi bilo odpravljeno tudi varovanje osebnih zdravstvenih podatkov (45. člen).
  • Popolna cenzura, s katero bi WHO pridobila ekskluzivno pravico, da določi katere informacije so resnične in katere ne ter katere informacije je dovoljeno širiti in katerih ne (aneks 1, stran 36 ter člen 17). S temi določili bi se popolnoma poteptala svoboda govora, svoboda izražanja, pravica dostopa do informacij javnega značaja in pravica do obveščenosti, medicina pa bi postala dogma. Slednje je škodljivo, ker je temelj znanosti dvom in le svobodna, odprta ter konstruktivna kritična razprava različno razmišljajočih strokovnjakov lahko prispeva k razvoju medicine in znanosti. Predlog novega pravilnika predvideva celo sankcioniranje tistih, ki bi izrazili dvom v stališča in smernice WHO (člen 44, stran 23). Za zagotovitev tako obsežne cenzure so predvidena izjemno visoka finančna sredstva.
  • Novi predpisi bi WHO-ju dali pravico, da bi narekoval vse strokovne smernice, ki bi se jim morali podrediti tako zdravniki kot tudi bolniki. To pomeni, da bi WHO zdravnikom odvzela strokovno avtonomijo (Aneks št. 1, stran 32), kar je povsem nedopustno. Slednje se je pod pritiskom politike že dogajalo v času uradne pandemije kovida-19, ko se je po vsem svetu diskreditiralo in celo kazensko preganjalo številne zdravnike, ki so zagovarjali principe profilakse, zgodnjega zdravljenja in zdravljenja s preverjenimi zdravili, ki so v uporabi že desetletja.

Na problematiko v zvezi z WHO smo v ISZ opozarjali že v preteklih objavah (vir 6, vir 7), o tem pa je obširno pisal tudi strokovnjak za ustavno pravo, dr. Andraž Teršek. Glede na zgoraj navedene sporne vsebine in njihove potencialne zlorabe je naše mnenje, da bi bilo izjemno neodgovorno, če bi Slovenja vse odločanje o tako pomembnih dokumentih prepustila birokratskim organom EU in pogajanja prepustila Republiki Češki kot predsedujoči EU v času pričetka obravnave pravilnika IHR. Obenem je nerazumljivo, da je bilo na pravilnik IHR podanih kar 307 amandmajev, a med njimi ni niti enega, ki bi ga podala Slovenija, čeprav je gospa Kerstin Petrič zelo visoka predstavnica v WHO, obenem pa zaseda v državi glavne položaje, ki so namenjeni sodelovanju Republike Slovenije z WHO. Njeno pojasnilo v oddaji Arena, zakaj je temu tako, nas seveda ni prepričalo.

V ISZ stojimo za objavljenimi podatki in grafičnimi prikazi, ki so bili prikazani v oddaji Arena. Možno jih je preveriti na spletnih straneh uradnih inštitucij in v drugih relevantnih virih, ki so navedeni pod grafikami.

Vir (EMA, številke v zgornji tabeli so seštevek podatkov, navedenih pod “Case reports of suspected side effect”): https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-8-december-2022_en.pdf

Tokratna oddaja Arena predstavlja prvo oddajo v enem od glavnih medijev, ki je v treh letih enostranskega poročanja omogočila vsaj približno enakovreden javni dialog in vsaj delno soočenje strokovnih mnenj, utemeljenih in podprtih z dokazi, ter s tem prekinila niz številnih neuspešnih prizadevanj ISZ ter druge zainteresirane javnosti po javnem dialogu, za kar se voditeljici in avtorici oddaje, gospe Vidi Petrovčič, zahvaljujemo. Podpiramo njena prizadevanja za transparentnost in nadaljevanje strokovnega dialoga. Upamo, da se prihodnjič pogovoru pridružijo tudi tisti, ki so oddajo kritizirali zaradi izbire gostov ter vsebinsko argumentirano potrdijo ali ovržejo navedbe tokratnih gostov oddaje. Menimo, da so predvsem javni mediji dolžni odpirati prostor za javno razpravo, saj interes javnosti vsekakor obstaja. To dokazuje tudi javni poziv državljanov, ki nasprotujejo sklenitvi Globalnega sporazuma s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in ga je podpisalo že več kot 23.400 državljanov. Prva podpisnika Javnega poziva sta odvetnik Domen Gorenšek in ustavni pravnik dr. Andraž Teršek, med podpisniki pa je tudi več pravnikov z mednarodnim ugledom, šest sodnikov in deset odvetnikov, mnogi akademiki in zdravniki.

Minevajo tri leta, odkar je bila v Sloveniji razglašena epidemija novega koronavirusa. Menimo, da je skrajni čas za temeljito analizo zdravstvenih ukrepov in razmislek, ali so bili nekateri ukrepi morda tudi zlorabljeni za vzpostavitev večjega nadzora nad ljudmi s strani oblasti in korporativnega kapitala, ki preko financiranja posredno ali neposredno vpliva na odločitve ter smernice delovanja WHO. Ob tem naj navedemo dejstvo, da je imunolog dr. Anthony Fauci, ki je bil v ZDA na čelu boja proti pandemiji kovid-19, 11. januarja 2023 v strokovni reviji Cell Press, skupaj s soavtorji izjavil, da je bil znanstveni in javnozdravstveni spodrsljaj, da so od cepiv proti kovid-19 pričakovali, da bodo pandemijo spravila pod nadzor. Protagonisti tega pristopa so za promoviranje ter sistemsko vsiljevanje takega pristopa izkoristili prav WHO kot globalno avtoriteto.

Zato si prizadevamo, da bi bili državljani Slovenije seznanjeni s predvidenimi mednarodnimi zavezami Slovenije do WHO, ki jih predstavniki države – daleč stran od oči javnosti, a v našem imenu – preučujejo in jih v fazi usklajevanj celo podpirajo. Državljani Slovenije imamo pravico zahtevati popolno transparentnost in zavezo s strani slovenskih političnih predstavnikov ter delegatov, da brez široke javne podpore ne bo podpisano nič, kar bi nas ali našo državo kakorkoli pravno obvezovalo, nam odvzelo svobodo odločanja in celo nacionalno suverenost ter ustavno zagotovljene pravice državljanov. Odgovorni se morajo zavedati, da za take odločitve nimajo mandata.

Iniciativa slovenskih zdravnikov

Šporočilo Vide Petrovčič varuhinji gledalčevih pravic

Spoštovana ga. Varuhinja

pravic gledalk in gledalcev, poslušalk in poslušalcev ter vseh, ki spremljajo medijske vsebine na RTV Slovenija.

Še preden je vaše poročilo za mesec februar 2023 postalo javno dostopno, sem na spletnem portalu Zdravniške zbornice Slovenije lahko prebrala vaš odgovor Zdravniški zbornici Slovenije, ki se dotika oddaje Arena: Ali naj Slovenija izstopi iz svetovne zdravstvene organizacije, ki sem jo vodila.

Z vašo oceno, da gre za »neprimerne sogovornike, parcialne in nepreverjene informacije«, kot vaše poročilo povzema danes revija Reporter, se nikakor ne strinjam.

Kot kaže, ste pozabili, da ste varuhinja gledalk in gledalcev in ne Zdravniške zbornice Slovenija.

V javnem interesu in v zaščiti ustavne pravice do svobode govora je, da medij objavi tudi domnevno nepopolne in netočne podatke, tudi če jih na dan objave ni mogel pridobiti.

Niti Zdravniška zbornica Slovenije niti drugi povabljeni v to oddajo, ki se snemanja niso udeležili, namreč še do danes, dva meseca po tej oddaji, niso odgovorili na noben očitek, predstavljen v oddaji.

Ignoriranje odgovornih v katerikoli ustanovi in združenju ne pomeni, da mediji o relevantnih vsebinah ne bomo poročali.

V demokraciji se mikrofonov ne izklaplja!

S spoštovanjem,

Vida Petrovčič

Govor poslanca Britanskega parlamenta

Delite naprej ...

Podobne objave